Kinh Đại Bảo Tích - 9 tập

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Hình thức bìa: Bìa da
Kích thước 16x24
Cân nặng: 6,900 (gram)
Năm xuất bản: 2017
Đang có hàng
Giá bán: 935,000 đ
Giá bìa: 1,100,000 đ
Tiết kiệm:15%(165,000 đ)

Kinh Đại Bảo Tích, Thích Trị Tịnh, Lời nói đầu, Mục lục toàn tập

Kinh Đại Bảo Tích

Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

(Trọn bộ 9 tập)

Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn hành – PL. 2538 – DL. 1994

(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 11, Đại Bảo Tích Bộ , số hiệu 0278 , 120 quyển, Đại Bảo Tích Kinh, Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch dịch.

 

 

Kinh Đại bảo Tích chúng tôi dò theo bộ mới tái bản gồm 9 tập. Để tiện gởi lên mạng chúng tôi gởi riêng từng chương, các bạn có thể hạ tải bộ nguyên thủy font vni và bộ bốn tập chúng tôi đã dò tại Nhân đây xin chân thành cảm ơn một người ẩn danh đã gởi tặng. bttdtkvn)

 

 

Mục Lục Toàn Tập

Lời Nói Đầu Của Dịch Giả
Nghi Thức Trì Tụng
Mục Lục Tập I
Chương I: Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi - Thứ Nhứt
Chương II: Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm - Thứ Hai
Phẩm Vô Thượng Đà La Ni – Thứ Nhứt
Phẩm Xuất Ly Đà La Ni – Thứ Hai
Phẩm Thanh Tịnh Đà La Ni – Thứ Ba
Chương III: Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ - Thứ Ba
Chương IV: Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử - Thứ Tư
Chương V: Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai - Thứ Năm
Mục Lục Tập II
Chương VI: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Thứ Sáu
Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm – Thứ Nhứt
Phẩm Phật Sát Trang Nghiêm – Thứ Hai
Phẩm Thanh Văn Chúng – Thứ Ba
Phẩm Bồ Tát Chúng – Thứ Tư
Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm – Thứ Năm
Phẩm Nhơn Duyên Vãng Sanh – Thứ Sáu
Chương VII: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Thứ Bảy
Chương VIII: Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt- Thứ Tám
Chương IX: Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp - Thứ Chín
Chương X: Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn - Thứ Mười
Chương XI: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một
Mục Lục Tập IIi
Chương XII: Pháp Hội Bồ Tát Tạng - Thứ Mười Hai 
Phẩm Khai Hóa Trưởng Giả - Thứ Nhất 
Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký - Thứ Hai 
Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát - Thứ Ba 
Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh - Thứ Tư 
Phẩm Tứ Vô Lượng - Thứ Năm 
Phẩm Đàn Na Ba La Mật Đa - Thứ Sáu 
Phẩm Thi La Ba La Mật - Thứ Bảy
Phẩm Sằn Đề Ba La Mật - Thứ Tám 
Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật - Thứ Chín
Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật - Thứ Mười 
Phẩm Bát Nhã Ba La Mật - Thứ Mười Một
Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký - Thứ Mười Hai 
Mục Lục Tập Iv
Chương XIII: Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thai - Thứ Mười Ba
Chương XIV: Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng - Thứ Mười Bốn
Chương XV: Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký - Thứ Mười Lăm
Chương XVI: Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt - Thứ Mười Sáu
Phẩm Tự - Thứ Nhất
Phẩm Tịnh Phạn Vương Đến Phật – Thứ Hai
Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký – Thứ Ba
Phẩm Bổn Sự - Thứ Tư
Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký – Thứ Năm
Phẩm Long Nữ Thọ Ký – Thứ Sáu
Phẩm Long Vương Thọ Ký – Thứ Bảy
Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký – Thứ Tám
Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký – Thứ Chín
Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký – Thứ Mười
Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký – Thứ Mười Một
Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Hai
Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký – Thứ Mười Ba
Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Bốn
Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Lăm
Phẩm Đâu Suất Đà Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Sáu
Phẩm Hóa Lạc Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Bảy
Phẩm Tha Hóa Tự Tại Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Tám
Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Chín
Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký – Thứ Hai Mươi
Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký – Thứ Hai Mươi Mốt
Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký – Thứ Hai Mươi Hai
Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ - Thứ Hai Mươi Ba
Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo – Thứ Hai Mươi Bốn
Phẩm Lục Giới Sai Biệt – Thứ Hai Mươi Lăm
Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương – Thứ Hai Mươi Sáu
Mục Lục Tập V
Chương XVII: Pháp Hội Phú Lâu Na - Thứ Mười Bảy
Phẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ Nhứt
Phẩm Đa Văn – Thứ Hai
Phẩm Bất Thối – Thứ Ba
Phẩm Cụ Thiện Căn – Thứ Tư
Phẩm Thần Thông Lực – Thứ Năm
Phẩm Đại Bi – Thứ Sáu
Phẩm Đáp Nạn – Thứ Bảy
Phẩm Phú Lâu Na – Thứ Tám
Chương XVIII: Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát - Thứ Mười Tám
Chương XIX: Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả - Thứ Mười Chín
Chương XX: Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng - Thứ Hai Mươi
Chương XXI: Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Đà La - Thứ Hai Mươi Mốt
Chương XXII: Pháp Hội Đại Thần Biến - Thứ Hai Mươi Hai
Chương XXIII: Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp - Thứ Hai Mươi Ba
Chương XXIV: Pháp Hội Ưu Ba Ly - Thứ Hai Mươi Bốn
Chương XXV: Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện - Thứ Hai Mươi Lăm
Mục Lục Tập VI
Chương XXVI: Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát - Thứ Hai Mươi Sáu
Chương XXVII: Pháp Hội Thiện Thuận Bồ Tát - Thứ Hai Mươi Bảy
Chương XXVIII: Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả - Thứ Hai Mươi Tám
Chương XXIX: Pháp Hội Ưu Đà Diên Vương - Thứ Hai Mươi Chín
Chương XXX: Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ - Thứ Ba Mươi
Chương XXXI: Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di - Thứ Ba Mươi Mốt
Chương XXXII: Pháp Hội Vô Úy Đức Bồ Tát - Thứ Ba Mươi Hai
Chương XXXIII: Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện - Thứ Ba Mươi Ba
Phẩm Tự - Thứ Nhất
Phẩm Thanh Văn – Thứ Hai
Phẩm Bồ Tát – Thứ Ba
Phẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ Tư
Phẩm Thọ Ký – Thứ Năm
Chương XXXIV: Pháp Hội Công Đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát - Thứ Ba Mươi Bốn
Chương XXXV: Pháp Hội Thiện Đức Thiên Tử - Thứ Ba Mươi Lăm
Chương XXXVI: Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Thứ Ba Mươi Sáu
Phẩm Duyên Khởi – Thứ Nhất
Phẩm Khai Thiệt Nghĩa – Thứ Hai
Phẩm Văn Thù Thần Biến – Thứ Ba
Phẩm Phá Ma – Thứ Tư
Phẩm Bồ Tát Thân Hành – Thứ Năm
Phẩm Phá Bồ Tát Tướng – Thứ Sáu
Phẩm Phá Nhị Thừa Tướng – Thứ Bảy
Phẩm Phá Phàm Phu Tướng – Thứ Tám
Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết - Thứ Chín
Phẩm Xưng Tán Phó Pháp – Thứ Mười
Chương XXXVII: Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử - Thứ Ba Mươi Bảy
Chương XXXVIII: Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện - Thứ Ba Mươi Tám
Chương XXXIX: Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả - Thứ Ba Mươi Chín
Chương XL: Pháp Hội Tịnh Tín Đồng Nữ - Thứ Bốn Mươi
Mục Lục Tập VII
Chương XLI: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp - Thứ Bốn Mươi Mốt
Chương XLII: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn - Thứ Bốn Mươi Hai
Chương XLIII: Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - Thứ Bốn Mươi Ba
Chương XLIV: Pháp Hội Bửu Lương Tụ - Thứ Bốn Mươi Bốn
Phẩm Sa Môn – Thứ Nhứt
Phẩm Tỳ Kheo – Thứ Hai
Phẩm Chiên Đà La Sa Môn – Thứ Ba
Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo – Thứ Tư
Phẩm A Lan Nhã Tỳ Kheo – Thứ Năm
Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực – Thứ Sáu
Phẩm Phấn Tảo Y Tỳ Kheo – Thứ Bảy
Chương XLV: Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát - Thứ Bốn Mươi Lăm
Chương LVI: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã - Thứ Bốn Mươi Sáu
Chương XLVII: Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát - Thứ Bốn Mươi Bảy
Chương XLVIII: Pháp Hội Thắng Man Phu Nhơn - Thứ Bốn Mươi Tám
Chương XLIV: Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhơn - Thứ Bốn Mươi Chín
Chương L: Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm - Thứ Năm Mươi
Chương LI: Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát - Thứ Năm Mươi Mốt
Mục Lục Tập VIII
Chương LII: Pháp Hội Bửu Nữ - Thứ Năm Mươi Hai 
Chương LIII: Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát – Thứ Năm Mươi Ba 
Chương LIV: Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát - Thứ Năm Mươi Bốn 
Chương LV: Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát - Thứ Năm Mươi Lăm
Chương LVI: Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát - Thứ Năm Mươi Sáu
Mục Lục Tập IX
Chương LVII: Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát - Thứ Năm Mươi Bảy
Chương LVIII: Pháp Hội Bửu Tràng - Thứ Năm Mươi Tám
Chương LIX: Pháp Hội Hư Không Mục - Thứ Năm Mươi Chín
Chương LX: Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát - Thứ Sáu Mươi
Chương LXI: Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát - Thứ Sáu Mươi Mốt
Chương LXII: Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật - Thứ Sáu Mươi Hai.

LỜI GHI NHẬN SAU KINH CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH

LỜI NÓI ĐẦU CỦA DỊCH GIẢ

Trong khế kinh, Đức Phật nói: "Chỉ vì một đại sự nhơn duyên mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật”.

Lời Đức Phật thật đơn giản, mà ý nghĩa thật tột cùng sâu rộng. Trong lời đó có nghĩa cứu cánh bình đẳng. Phật và chúng sanh không có sai khác. Còn có nghĩa là hiện tại mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng có nghĩa là nếu chúng sanh có lòng tin thanh tịnh, y giáo phụng hành thì quyết sẽ thành Phật, như trong Đại thừa Kinh thường có câu, chính Đức Phật dạy: "Các người là Phật sẽ thành, còn chư Phật là Phật đã thành”.

Vì thấy rõ tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nên Đức Phật ra đời, dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, nhập pháp môn làm điều kiện cụ thể để bước lên đường Phật, để rồi đến quả Phật. Những phương pháp cụ thể đó gọi là Phật Pháp.

Vì các chúng sanh căn không đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thích cùng sự mong muốn v.v... cũng không đồng nhau, nên Đức Phật phải theo cơ mà dạy rất nhiều pháp môn, nên phải dùng từ "Vô lượng pháp môn”.

Dầu là vô lượng nhưng nếu mỗi chúng sanh y theo một pháp môn, đúng với tâm tánh thích muốn của chính mình rồi, quyết tâm hiểu rõ hành trì thật đúng thật bền, thật sâu, thì nhất định đạt thành đạo quả.

Như trên nói: “Mọi chúng sanh đều có đủ đức tánh đồng như Phật chỉ vì điên đảo vọng tưởng hư vọng phân biệt, dục tham phiền não che chướng nên những tánh đức trong sáng sẵn có ấy không hiện thật”.

Tất cả pháp môn của Đức Phật dạy, những phương pháp mà Đức Phật lúc hành đạo đã thật hành, đã hiểu rõ, đã kinh nghiệm và do đó đã đạt kết quả cứu cánh, nay đem truyền dạy lại cho mọi người, đều nhằm vào việc phải trừ những đảo tưởng phân biệt, dục tham phiền não, để cho tánh đức sẵn có phát hiện tác dụng. Vì đó là sẵn có nên Đức Phật tự nói: "Ta không có một chút pháp gì để thành Vô thượng Bồ đề cả”. Phật pháp là phương tiện đưa người vào đạo, là liều thuốc chữa trị bịnh hư vọng phiền não, là cách thức rửa lau những đảo tưởng như lau bụi trên mặt gương, mà tuyệt đối không có chút gì là có, là được, vì đạo là tánh đức sẵn đủ vậy.

Phật pháp vô lượng môn cô đọng lại trong ba môn vô lậu: Giới, Định và Huệ. Vô lậu giới để phòng ngừa, để ngăn đảo vọng. Vô lậu định để chận đứng, để đối trừ "đảo vọng”. Vô lậu huệ dứt sạch đảo vọng. Và tùy theo giai đoạn mà đảo vọng từng phần được dứt trừ, thì tánh đức sẵn có của hành giả cũng từng phần thể hiện, đó là các bực Hiền, các bực Thánh, các bực Bồ tát. Cho đến lúc tất cả đảo vọng sạch trọn vẹn, thì tánh đức thể hiện trọn vẹn, đó là quả Phật, là thành Phật.

Trong bộ Kinh Đại Bảo Tích này, nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên, dầu là rất nhiều, rất rộng.

Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng bộ Kinh này từ bổn sách của Bắc bộ Việt Nam ta, bổn Hán văn, tôi đã có hoài bão phiên dịch ra Việt văn để được thông dụng theo thời đại.

Mãi đến năm 1979 mới hoàn thành bộ Việt văn, và đến nay ngót mười năm mới có đủ duyên để được đem ra ấn hành lần đầu tiên. Mong rằng sự ấn loát và lưu hành đều tốt đẹp như ý muốn.

Cầu nguyện tất cả mọi người, mọi thí chủ, hoặc thiện chí hoặc công sức hoặc tịnh tài, đều tròn đầy phước lạc.

Viết tại chùa Vạn Đức, Thủ Đức

Mùa An Cư, ngày 12-07-1987

Phật Lịch 2531

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 

 

 

Phụ chú:

Bộ Đại Bửu Tích kinh này vào những năm 1987-1988-1989 được ấn hành lần đầu tiên. Vì sự sơ sót của ban ấn loát nên có rất nhiều sai sót chẳng những chư độc giả không hài lòng mà mỗi khi nhớ đến lòng tôi luôn ray rứt.

May mắn thay vào đầu năm nay có cư sĩ Bảo Đăng phát tâm Bồ đề khởi sướng tái bản, đem nguyên bản thảo chụp ảnh giao cho ban ấn loát để mong khỏi sai sót trong lần in lại này.

Tôi mò mẫm với đôi mắt đã bệnh lòa chép lại lời nói đầu và thêm phần phụ chú đây trong niềm vui mừng vô hạn với lần tái bản đúng y nguyên bản thảo mà tôi đã mấy năm mong muốn.

Cầu nguyện cho người phát khởi cũng như toàn ban ấn loát, tất cả thí chủ được vô lượng công đức Pháp Thí.

Chùa Vạn Đức, ngày rằm tháng sáu Qúi Dậu 1993

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

 

 

 

LỜI GHI NHẬN SAU KINH CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH

Tôi từ bé đôi mắt đã bịnh yếu lại thêm càng ngày càng cận. Lúc tôi cầm viết ghi mấy dòng này là lúc đôi mắt đã bịnh nhiều suốt hơn một năm, kể từ đầu tháng Tám năm ngoái, năm Mậu Thìn (1988), nay nhìn chữ chỉ thấy lờ mờ.

Hồi nhớ lại từ ngày vào đạo, theo nghĩa thế tục, đến nay đã hơn nửa thế kỷ, luôn luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, dạy kinh, giảng kinh và phiên dịch kinh từ Hán tạng ra Việt văn làm chánh hạnh của đời mình.

Năm 1947, bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh đầu tiên được ấn hành, kế đến là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, bộ Tam Bảo, bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện v.v... Đến năm 1953 bộ Đường Về Cực Lạc hai tập được ra đời, do bộ này mà hai năm sau, năm 1955, hội Cực Lạc Liên Hữu được thành lập, lấy chùa Vạn Đức ở Thủ Đức làm trung tâm và ngày mùng Sáu tháng Tám, ngày khánh lễ Tổ Huệ Viễn là ngày đại hội thường niên. Nhớ lại biết bao đạo tình đạo nghĩa của bao nhiêu Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư, Đại đức, Sư cô, bao nhiêu Tăng Ni cùng các Đạo hữu Cư sĩ từ các tỉnh miền Nam nước Việt, có cả các vị từ Nam Vang (Cambodge) cũng về dự đại hội, tiếng niệm hồng danh đức Phật, sổ ghi công đức niệm Phật được lan rộng gần xa...

Tôi ghi vài dòng trên đây là có ý ghi lại ảnh hưởng của bộ Đường về Cực Lạc.

Rồi các năm sau, những bộ kinh khác do tôi phiên dịch được tiếp tục ấn hành, như là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, bộ kinh Đại Bát Nhã. Những năm 1970, tôi dịch xong bộ kinh Đại Bửu Tích, và mãi đến năm 1987 mới được bắt đầu ấn hành. Vì những năm trước đó điều kiện ấn hành không được thuận lợi, nên cũng làm uể oải tinh thần dịch kinh, nên tôi không sốt sắng phiên dịch thêm, để thời gian quí báu tuần tự trôi qua trong lúc tuổi già thật là điều đáng tiếc. Nhờ vào sự ấn hành bộ kinh Đại Bửu Tích, thúc đẩy tôi phấn khởi, nên trong ba tháng liền an cư năm 1988, tôi dịch xong bộ kinh Đại Tập, và nó được ấn hành tiếp nối bộ kinh Đại Bửu Tích, muốn được thuận lợi, tôi vẫn đề là kinh Đại Bửu Tích, Hán tạng bộ Hạ.

Bộ kinh Đại Bửu Tích Hán văn được lưu hành từ xưa nay, vì thể theo ba môn Vô lậu học Giới Định Huệ, nên Ngài Bồ Đề Lưu Chí để pháp hội Tam Tụ Tịnh Giới ở đầu bộ kinh. Bộ Việt văn này, tôi thể theo Tam bảo Phật Pháp Tăng nên tôi để pháp hội Vô Lượng Thọ Phật khởi đầu, và cũng có ý muốn cho người đọc lúc mở kinh ra đã kết duyên với đức Phật A Di Đà, đức Phật đã được giới thiệu trong nhiều bộ kinh Đại thừa, và cũng là hồng danh mà phần lớn Phật tử ta luôn trì niệm. Nếu các pháp hữu muốn so với bộ Hán văn, chỉ giản đơn sửa tập I Việt văn thành tập II, và sửa tập Việt văn tập II thành tập I là hai bộ Hán và Việt ăn khớp nhau.

Nội dung bộ Đại Bửu Tích Hán văn đến pháp hội Quảng Bác Tiên Nhơn là hết, nhưng hết với nửa chừng. Trong bộ Việt văn này, tôi sưu tầm trong Đại tạng, bổ sung phần cuối trọn vẹn cho pháp hội này. Và cũng từ Đại tạng tôi dịch thêm pháp hội Diệu Cát Tường Bồ Tát.

Tiếp theo đó, nếu các pháp hữu thấy pháp hội nào có câu đức Phật ngự tại giữa khoảng cõi Dục và cõi Sắc trong Đại Bửu Phường Đình thì đó chính là kinh Đại Tập. Cũng từ trong Đại tạng, tôi phiên dịch thêm pháp hội Vô Tận Ý Bồ tát nối sau bộ kinh Đại Tập Hán văn đã lưu hành và để kết thúc toàn bộ kinh Đại Bửu Tích Việt văn, tôi đặt pháp hội Quán Vô Lượng Thọ Phật.

Chư pháp hữu thân mến, cho phép tôi được dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia, tôi có ý nguyện nhỏ, dầu nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các pháp hữu, tất cả các pháp hữu, những ai có đọc có tụng có nghe thấy những quyển kinh sách do tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau, cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau dự pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi trên con đường đạo dài xa, con đường đạo nhiều trở ngại chông gai lồng giữa cõi đời thế tục mà lớp vỏ cứng của nó là tứ lưu bát nạn, cạm bẫy của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chân thành nói lên câu cần dìu dắt nhau. Vì vào giây phút mà tôi đang nguệch ngoạc ghi lại vài dòng này, chính tôi, phải chính tôi, không dám ngửng mặt tự xưng là Tỳ kheo chân chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhứt tâm sám hối mười phương pháp giới.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát.

Chùa Vạn Đức, ngày Trùng Cửu Năm Kỷ Tỵ (08-10-1989)

THÍCH TRÍ TỊNH

Cẩn chí.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

BÀI TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa ngún chiên đàn,

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,

Lòng con kính ngưỡng thiết tha,

Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI:

Án lam. (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP:

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo. (3 lần)

Lạy đấng Tam Giới Tôn,

Quy mạng mười phương Phật,

Nay con phát nguyện lớn,

Trì tụng kinh Bảo Tích,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tam đồ,

Nếu có ai thấy nghe,

Đều phát Bồ đề tâm,

Khi mãn báo thân này,

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Đại Bảo Tích Hội Thượng Phật Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

Xem Thêm Nội Dung