Nghi thức đại bi thập chú (Thích nhật Từ, B6000)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 26
Kích thước 14.5x20.5
Cân nặng: 50 (gram)
Năm xuất bản: 2010
Đang có hàng
Giá bán: 6,000 đ
Giá bìa: 6,000 đ

SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ ĐẠI BI

Chú Đại Bi nầy ở trong kinh “Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế
Âm Bồ tát quảng đại viên mãn vô ngại Đại Bi tâm đà la ni.”
Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có Đức Phật Thiên
Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra
Chú Đại Bi nầy. Lúc đó ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi
nghe Chú nầy rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền, Ngài thấy
cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu
qua đời vị lai có thể đem chú nầy ra mà làm lợi ích cho chúng
sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cánh tay và ngàn con mắt
v.v… Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất
cả, vả lại Chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp
vô biên thế giới.
Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: nếu người nào trì
tụng Chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng
sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có
thập phương Chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. bằng
chứng như người nào trì tụng chú nầy mà sau còn đoạ vào ba
đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay chẳng đặng
những pháp tam muội biện tài, và chỗ sở cầu không toại chí,
nếu có mấy sự ấy, thì Chú nầy không được xưng là “Đại Bi tâm
đà là ni.”
Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và
lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.
 
 
 

Xem Thêm Nội Dung