Tác giả Tôn Thất Hân - Hồng Thiết - Hồng Nhung


Tôn Thất Hân (1854-1943): Tên tự là Lạc Chi, hiệu là Liên Đình, sinh ngày 17 tháng 4 năm Giáp dần nhằm ngày 10.5.1854 tại làng Lại Thế, nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế. Ông sinh trưởng trong gia đình hoàng tộc, thuộc hệ năm dòng chúa Nguyễn. Là  tằng tôn của chúa Hiền, tức Dũng quận công Nguyễn Phúc Tần với miếu hiệu là Thái Tôn Hiếu Triết hoàng đế. Là cháu nội của Tả quân Đô đốc Thiếu bảo Cương Quận công. Từ năm 1886, sau khi học ở Quốc tử giám, Tôn Thất Hân được bổ làm Tri huyện rồi Tri phủ. Năm 1891, được bổ chức Lang trung. Năm 1894, giữ chức Án sát Hà Tĩnh, ít lâu sau thăng Bố chánh rồi Tuần vũ tỉnh ấy. Năm 1901, được giữ chức Tổng đốc Nam Ngãi, rồi Nghệ Tĩnh. Năm 1906 về làm Thượng thư bộ Hình. Năm 1911, được ban tước Phò Quang tử, 1916 thăng Phò Quang bá. Năm 1917, làm Đông Các học sĩ, Phụ chánh đại thần. Đến 1920 Thăng Võ hiển điện đại học sĩ, Thái tử thiếu phó. Năm 1926, giữ chức Phụ chánh thân thần. Ông mất năm 1943, thọ 89 tuổi. Nhà thờ ông hiện ở xóm 4 làng Lại Thế.

Hồng Nhung (1844-1923): Tên tự là Tiêu Khanh, hiệu là Hạnh Phố, con trai thứ 8 của Tuy Lý vương Miên Trinh và bà Phạm Thị Thiêm. Ông sinh ngày mùng 5 tháng 12 năm Quý mão, nhằm ngày 24.01.1844 tại Huế. Năm  Thành Thái thứ 11 (1899), được tập phong Tuy Lý quận công, sung Tôn nhân phủ Tả Tôn khanh. Năm Thành Thái thứ 14 (1902), được thăng Tham tri bộ Lễ. Ông mất ngày 16 tháng 12 năm Nhâm tuất, nhằm ngày 01.02.1923 tại Huế. Sau khi mất, Hồng Nhung được truy phong hàm Thượng thư và được ban thuỵ là Trang Lượng .  Nhà thờ ông hiện ở số 128 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ thành phố Huế.

Hồng Thiết (1850-1937): Tên tự là Lục Khanh, hiệu là Liên Nghiệp Hiên, con trai thứ 18 của Tuy Lý vương Miên Trinh, em cùng mẹ với Hồng Nhung. Ông sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ dậu, nhằm ngày 07.01.1850 tại Huế. Năm 1880, Hồng Thiết vào học trường Quốc tử giám, trúng trường nhất khoa thi Hương năm Nhâm ngọ (1882), được sung vào chức Biên tu ở Quốc sử quán,  một thời gian ngắn sau đó được chuyển làm Bố chánh tỉnh Bình Thuận. Niên hiệu Duy Tân năm đầu (1907), được thăng Thị lang bộ Công. Năm 1908, do cùng với một số đại quan bí mật thảo đơn giúp dân xin giảm thuế, ông bị mật thám Pháp bắt về an trí ở Thuận An một thời gian, sau nhờ có sự can thiệp của triều đình mới được tha. Sau việc ấy, Hồng Thiết xin về hưu và  sống ở Tiểu Thảo đình  , bên cạnh phủ Tuy Lý, thuộc làng Vĩ Dạ cho đến khi mất. Ông mất vào ngày 22 tháng 3 năm Đinh sửu, nhằm ngày 01.5.1937 tại Huế. Sau khi mất, ông được truy tặng Đặc tiến vinh lộc đại phu, Hiệp tá Đại học sĩ.

Chat với kenosa.vnwaiting