Bộ Mật Tông (gồm 4 tập in chung)

Bộ Mật Tông (gồm 4 tập in chung)

Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Hình thức bìa: Bìa cứng
Số trang: 820
Kích thước 14 x 20 cm
Cân nặng: 1,100 (gram)
Giá bán: 99,000 đ
Tiết kiệm:10%(11,000 đ)
Giá bìa: 110,000 đ
Đang có hàng

SÁCH GỒM 4 TẬP ( in chung vào 1 cuốn )

A. TẬP MỘT 
HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU

Lời nói đầu của dịch giả 
Lời tựa của soạn giả  
1. Hiển giáo Tâm yếu 
2. Mật giáo Tâm yếu 
3. Hiển Mật Song Biên 
4. Vui mừng được gặp lời trước thuật 
5. Chuẩn Đế Sám Pháp 
6. Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Đề 
7. Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Đề 
8. Nhập nhà mới và trị bệnh 
9. Chú Tỳ Lô Giá Na Phật 
10. Chú Quảng Bát

B. TẬP HAI 
KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Lời giới thiệu 
Lời Tựa 
1.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1 
2.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương , quyển 2 
3.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 3 
4.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4 
5 Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni  
6 Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp 
7 Thất Câu Chi Độc Bộ pháp 
8 Chuẩn Đề Biệt pháp 
9 Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni

C. TẬP BA 
KINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI HỘI THÍCH

Quyển Thượng 
1. Lời tựa của ngài Hoằng Tán 
2. Phần kinh văn 
3. Nghi quỹ niệm tụng 
Quyển Trung 
4. Văn tán thán 
5. Bổn tôn Đà La Ni bố tự pháp 
6.Tư duy tự mẫu chủng tử nghĩa quán tưởng Phạn tự 
7. Phiến để ca pháp. Dứt tai ương pháp môn 
8. Bố sắc trí ca pháp. Tăng ích pháp môn 
9. Phạt thi ca ra noa pháp. Kính ái pháp môn 
10. A tỳ giá lỗ ca pháp. Hàng phục pháp môn  
Quyển Hạ 
11. Phương pháp họa tượng Chuẩn Đề Tôn Na Bồ Tát  
12. Pháp sám ngũ hối  
13. Trì tụng pháp yếu  
14. Tu bi điền và kính điền  
15. Quán Tự Tại Bồ Tát cam lồ chơn ngôn 


16. Lục Tự Đại Minh chơn ngôn  
17. A Di Đà Phật nhất tâm tự chú 
18. Văn Thù Bồ Tát ngũ tự tâm chú  
19. Đại bảo quảng bát lầu các thiện trụ bí mật Đà La Ni  
20. Công đức Bảo Sơn thần chú  
21. Tam tự tổng trì chơn ngôn  
22. Sổ châu công đức pháp  
23. Hành du già bí mật pháp yếu  
24. Tụng kệ, sái tịnh, kiết ấn hộ thân  
25. Tịnh pháp giới, kiết giới, triệu thỉnh, cúng dường  
26. Bổn tôn gia trì  
27. Tán thán  
28. Phụ bản trì chú tháp 

D. TẬP BỐN 
KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ĐÀ LA NI

1. Kinh Đại Đà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú 
2. Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát tạng kinh trung 
3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Đà La Ni kinh 
4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh 
5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Đà La Ni pháp thuật linh yếu môn 
6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh 
7. Thần biến diên mạt pháp 
8. Phật nói Bắc Đẩu Thất Tinh diên mạng 
9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú 
10.Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương 
11.Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni chú 
12.Phật nói kinh Trì cú Thần Chú 
13.Kinh Tăng Huệ Đà La Ni 
14.Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Đà La Ni 
15.Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Đà La Ni 
16.Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Đà La Ni

E. PHỤ THÊM 
PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH TỌA

1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều 
2. Thiên II. Tịnh tọa công phu 
3. Thiên III. Lục diệu pháp môn 
4. Thiên IV. Thiện căn pháp 
5. Thiện V. Kết quả

Xem Thêm Nội Dung

Chat với kenosa.vnwaiting